Samarbeid og medvirkning

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte. Et godt samarbeid er basert på gjensidig åpenhet og tillit. Dette innebærer at foreldre/foresatte trygt kan ta opp alle forhold de er opptatte av med oss i barnehagen, selv om dette skulle innebære kritikk.  Vi er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring, så innspill og tilbakemeldinger er viktige for oss.

Vi prøver at alle barn blir møtt av en voksen når de kommer i barnehagen. På grunn av felles frokost ber vi om at dere kommer inn på avdelingen med barna hvis de voksne ikke er i garderoben. Kontakten vi har i hente- og bringesituasjoinen, med utveksling av beskjeder og informasjon, er med på å bidra til et godt foreldresamarbeid.

Som et ledd i samarbeid med barnas hjem har vi:

  • Brukerundersøkelse en gang i året. Resultatet av denne blir brukt til å jobbe med utvikling og forbedring av den jobben vi gjør
  • Ukesbrev, felles-temaplaner og ukeplaner. Her kommer det fram hva vi skal gjøre og oppsummering av hva vi har gjort. Disse sendes foreldre via hjemmesiden og henges opp på avdelingene
  • Foreldresamtaler. Det tilbys foreldresamtaler for enkeltbarn 2 ganger i året. Omtrent på den tiden barnet har fødtselsdag og ved halvårs-dag.
    Ellers er det åpent for at både foreldre og personalet kan be om ekstra samtaler ved behov.
  • Foreldremøte på høsten og evt på våren ved behov. I forbindelse med foreldremøte avholdes også foreldreråd der representanter for SU blir valgt. Hver avdeling har foreldrekontakter som velges på foreldremøtet
  • Sosiale arrangementer. Vi inviterer til påskefrokost før stille uke. Det kan også komme invitasjon til andre arrangementer i løpet av året. 5-åringenes foreldre arrangerer kafè i barnehagen på 17. mai.

Våre forventninger til foreldre/foresatte

- At barnehagens åpningstid blir overholdt

- At dere møter oss ved henting/bringing og sier hei evt hadet

- At barnehagen får beskjed før 09.30 dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller kommer seinere

- At planer og informasjoner, som blir sendt på mail, blir lest

- At barnet har riktige og funksjonelle klær i forhold til vær og årstid

- At barnehagen får beskjed dersom noen andre skal hente barnet

- At det tas kontakt med personalet på avdelingen, daglig leder eller SU dersom det er noe man ikke er fornøyde med

- At personalet blir informert om begivenheter og opplevelser som kan ha betydning for barnet